AGNI JOGOS – GYVOSIOS ETIKOS – MOKYMAS

Agni Jogos Mokyme sakoma: „Joga, kaip aukščiausioji jungtis su kosminėmis aukštybėmis, egzistavo visais laikais. Kiekviename mokyme glūdi sava Joga, pritaikyta evoliucinei pakopai. Jogai neneigia vienas kito. Kaip vieno medžio šakos jie praplatina šešėlį, suteikdami vėsą keliauninkui, pavargusiam nuo kaitros.“

Svamis Vivekananda, kurį Jelena Rerich vadino „paskutiniuoju didžiu Indijos dvasiniu vedliu“, mąstydamas apie žmogaus tobulėjimo kelius, išskyrė keturias jogas:

 • Karma Jogą – nesavanaudiškos veiklos ir darbo kelią;
 • Džnana Jogą – pažinimo ir dvasinės išminties kelią;
 • Bhakti Jogą – meilės ir atsidavimo kelią;
 • Radža Jogą – savikontrolės ir vidinio susitelkimo kelią.

20 amžiuje pasauliui buvo duota Agni Joga – visų religijų ir jogų, mokslo ir filosofijos sintezė.

Ugnis sanskrito kalba – Agni.

Agni Jogos Mokymo esmė gali būti nusakyta J. Rerich žodžiais: „Visos energijos, visi elementai kyla iš vienatinės pirmapradės energijos, iš vieningo elemento – Ugnies, todėl ir kalbama apie visos esaties Vieningumą, Vienatinį pradą, iš kurio atsirado Visata.“

J.Rerich rašė: „Agni Jogos, arba Gyvosios Etikos, Mokyme glaustose formulėse pateikiamos žinios, sukauptos atliekant gilius, įvairiapusius bandymus daugybės amžių bėgyje. Mokymo knygose mąstantis mokinys ras atsakymus į pačius sudėtingiausius gyvenimo klausimus, taip pat ir konkrečius teiginius apie įvairias mokslo šakas. Teisingas sąlytis su mokslu gali rastis tik giliai, visapusiškai įsisavinus Mokymo tiesas.“

„Jei patyrinėsime buvusių Didžiųjų žmonijos Mokytojų gyvenimų istorijas, pamatysime, kad visi iki Jų atėjimo egzistavę Mokymai būdavo praradę savo esminį grynumą ir dažnai taip iškraipyti, kad juos atpažinti buvo neįmanoma. Iš tiesų Naujasis Mokymas neneigia nė vieno Mokymo, o tik apvalo juos ir pagilina.“

Didieji Mokytojai – žmonijos Vyresnieji Broliai – esantys daug aukštesnėje sąmonės evoliucijos pakopoje, tūkstantmečiais perduodavo žmonijai sukauptą Išmintį įvairių mokymų, filosofijų ir religijų pavidalu. Šią gyvybiškai svarbią Išmintį atneša Žinianešiai – artimiausieji Didžiųjų Mokytojų bendradarbiai. 20 amžiuje tokie Žinianešiai buvo Rerichų šeima.

Agni Jogos Mokymas – nauja filosofinė pažinimo sistema, apjungianti žmogų ir Kosmosą į vieną sudvasintą erdvę. Mokymo pamatas – Kosmoso dėsniai, kurių neatskiriama dalis yra Žemės planeta.

J.Rerich rašė: „Kosminė Ugnis yra būties Versmė. Visų egzistuojančių formų – nuo aukščiausios iki žemiausios – pradmuo yra Ugnis. Ugnis – visos esaties esmė, pasaulių kūrimo pagrindas, kūrybos šerdis. Ji yra visur ir visame kame, ir Joje glūdi viskas. Ugnis yra jungėja. Jai pasitraukus, prasideda irimas.“

Pagrindinis naujo žmonijos evoliucinio etapo tikslas – žmogaus dvasinės energijos vystymas, materijos sudvasinimas, todėl Agni Jogos Mokymas kalba apie sąmonės ugdymo reikšmę ir dorovinį tobulėjimą, kaip vienintelį tikrąjį dvasinį kelią.

Agni Joga vadinama ir Gyvosios Etikos Mokymu, nes šis mokymas  remiasi esminiais etikos teiginiais, kalbančiais apie visuotinį gėrį, bendruomeniško gyvenimo principus.

Pažymi jų įgyvendinimo svarbą, nes tai pirmas būtinas žingsnis kelyje į būsimą kosminę bendruomenę.

Gyvoji Etika padeda pajusti žmogaus ir jį supančio pasaulio vientisumą, todėl ypač pabrėžia atsakomybės reikšmę, skatina ugdyti širdies savybes: meilę, gailestingumą, kantrybę, sąžiningumą ir kitas.

Gyvoji Etika išryškina Kultūros reikšmę. Kultūra – tai Šviesos garbinimas, tai grožio suvokimas. Tokia samprata padeda kurti aukštesnį dvasinės energijos lygmenį ir sudaro sąlygas naujai evoliucinei pakopai. Štai kodėl Kultūros žūtis taptų ir visos žmonijos žūtimi.

Gyvosios Etikos Mokymas pabrėžia laisvos valios principą, nes bet kokia prievarta yra bevertė. Tvirta ir vertinga tik tai, kas užgimė žmogaus sąmonėje ir širdyje.

Gyvoji Etika kalba apie moters vaidmenį kuriant harmoningą šeimą ir visuomenę.

Gyvoji Etika atskleidžia žemiškojo Mokytojo reikšmę. Kai žmogus tampa tyresnis ir nuoširdžiai siekia dvasinio pažinimo, į jo gyvenimą neišvengiamai ateina žemiškasis Mokytojas, padedantis giliau suvokti vidinės kaitos procesus.

Gyvosios Etikos Mokymas – tai begalinis dvasinių dėsnių pažinimo lobynas. Tai didžių Mokytojų palikimas Naujosios Epochos žmonijai, kurios uždavinys tapti vieninga, harmoninga, sudvasinta bendruomene.

Prireiks ilgų sąmonės vystymosi metų, kol žmonija priims ir sugebės įkūnyti giliausias Gyvosios Etikos Mokymo tiesas.

Nedelsdami galime pradėti eiti šiuo keliu, o įkvėpimo pasisemsime iš Gyvosios Etikos Mokymo, kuris sako:

„Tiesa nebijo jokių tyrinėjimų. Atvirkščiai. Stebint įvairius reiškinius Tiesa priartėja ir švyti. Taigi kiekvienam Mokymo tyrinėtojui galima patarti: stenkis priartėti iš visų jėgų, stebėki, tirki visais būdais, būki veržlus, tapki nenumalšinamas ir nušviski kaskart atrasdamas Tiesą.

J.Rerich užrašė 14 Agni Jogos – Gyvosios Etikos – Mokymo knygų.

Visos parašytos rusų kalba. Kiekvienos knygos tituliniame puslapyje nurodyti metai, kada ji buvo užrašyta.

Agni Jogos – Gyvosios Etikos – Mokymo knygų sąrašas:

 1. Листы Сада Мории. Зов, 1924 г. / Morijos Sodo Lapai. Šauksmas, 1924 m. Atsisiųsti knygą LTU
 2. Листы Сада М. Озарение, 1925 г. / Morijos Sodo Lapai. Nušvitimas, 1925 m. Atsisiųsti knygą LTU
 3. Община, 1926 г.
 4. Агни Йога, 1929 г.
 5. Беспредельность I, 1930 г.
 6. Беспредельность II, 1930 г.
 7. Иерархия, 1931 г.
 8. Сердце, 1932 г.
 9. Мир Огненный I, 1933 г.
 10. Мир Огненный II, 1934 г.
 11. Мир Огненный III, 1935 г.
 12. Аум, 1936 г.
 13. Братство, 1937 г.
 14. Надземное, 1938 г.

Šiandien Gyvosios Etikos Mokymo knygas galima skaityti ne tik rusų kalba, bet ir anglų, vokiečių, italų, ispanų, prancūzų, islandų kalbomis.

Lietuvių kalba buvo išleistos dvi pirmosios Gyvosios Etikos Mokymo knygelės, kurias 1935–1940 m. vertė tuometinės Rericho draugijos nariai. Šios dvi knygelės pakartotinai išleistos 2000 m. fotografuotų leidinių forma.

Atsisųsti Gyvosios etikos knygas (EN, RU, ES, IS, IT, DE, FR, NL, PL  kalbomis)

 

Meile uždegsite grožio šviesą… Morijos sodo lapai

Iš-Ten

Iš Ten, 1936 m

Sukurta ketux.lt